• English
  • Latviešu
  • Svenska

Nyemissionen övertecknad

2017-06-30

Måndag den 26 juni var sista teckningsdag i Latvian Forest Company AB:s företrädesemission och teckningsgraden uppgick till 149,7 % vilket motsvarar ca. 35,0 MSEK. Av dessa tecknades ca. 18,9 MSEK med företräde och ca. 16,1 MSEK utan företräde.

Emissionen tillför därigenom Bolaget 23,4 MSEK före kvittning av fordran om ca. 8,8 MSEK och före beräknade emissionskostnader om 0,6 MSEK.

Styrelsen har idag fattat beslut om tilldelning av aktier i linje med de villkor som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka.

Genom emissionen ökar antalet B-aktier med 3 964 198 styck till sammanlagt 19 820 990 aktier (varav 80 000 A-aktier) och aktiekapitalet ökar med 443 990 Euro till 2 220 004 Euro. Kvotvärdet är 0,1120 Euro per aktie.

Det främsta syftet med emissionen har varit att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter i Lettland i linje med Bolagets affärsidé och strategi.