• English
  • Latviešu
  • Svenska

Nyheter

28-05-2018
  • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
  • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
  • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
  • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar
14-05-2018

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), 556789-0495, kallas härmed till årsstämma den 12 juni 2018, kl. 14:00, i Galjaden Fastigheter AB, Linnegatan 18, Stockholm.