• English
  • Latviešu
  • Svenska

Nyheter

20-10-2017

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org.nr 556789-0495, kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 november  2017 kl. 10.00 på adressen Linnegatan 18 i Stockholm.

ANMÄLAN M. M.

30-06-2017

Måndag den 26 juni var sista teckningsdag i Latvian Forest Company AB:s företrädesemission och teckningsgraden uppgick till 149,7 % vilket motsvarar ca. 35,0 MSEK. Av dessa tecknades ca. 18,9 MSEK med företräde och ca. 16,1 MSEK utan företräde.

02-06-2017

Latvian Forest Company AB (publ) har offentliggjort informationsmemorandum och annan information som upprättats i samband med den förestående nyemissionen av B-aktier.

30-05-2017

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

22-05-2017

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

17-05-2017

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), 556789-0495, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2016, kl. 14:00, i Galjaden Fastigheter AB, Linnegatan 18 , Stockholm.

Rätt att deltaga

27-02-2017

Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår