• English
  • Latviešu
  • Svenska

Riskfaktorer

Latvian Forest Companys verksamhet påbörjades 2009 och kan således inte uppvisa någon längre historik. Verksamheten påverkas av ett antal faktorer vars effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning kan påverkas i varierande grad. Vid en bedömning av Latvian Forest Companys framtida utveckling är det av vikt att beakta ett antal riskfaktorer. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, några av de riskfaktorer och viktiga förhållanden som bedöms ha betydelse för Bolagets framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare står inför utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i prospektet samt en allmän omvärldsbedömning.

Begränsad historik

Verksamheten är förhållandevis nystartad och har en begränsad historik. Det är styrelsens och ledningens bedömning att verksamheten är långsiktigt bärkraftig och har möjligheter att generera avkastning åt aktieägarna. Risken finns dock att oförutsedda händelser kan påverka utvecklingen på ett sätt som inte har kunnat eller kan förutses. Det kan heller inte uteslutas att planerade aktiviteter och utveckling inte kan ske på det sätt som antagits.

Risker i verksamheten

Verksamheten består till största delen av förvärv av skogsfastigheter och förvaltning av dessa. Bolagets tillgångar kommer nästan uteslutande bestå av skogsfastigheter i Lettland. Bedömningen är att den största risken för verksamheten, och aktieägarnas framtida avkastning, består i att värdet på fastigheterna inte utvecklas positivt eller minskar. Bedömningen är dock att risken för detta är liten då priserna redan kan anses låga jämfört med övriga EU-länder.

En annan risk är att skogsfastigheterna påverkas negativt av t.ex. skadedjursangrepp, extrem väderlek eller brand. Bolaget bedömer dock att riskerna för en väsentlig negativ inverkan dock är begränsade. Detta då fastigheterna kommer att ha viss geografisk spridning. Skulle en eller några fastigheter påverkas negativt är inverkan på det totala beståndet begränsat. Riskerna är således störst för de fastigheter som ligger i direkt anslutning till varandra.

Risker med affärsmodellen

Affärsmodellen bygger i hög grad på att den löpande verksamheten ska vara självfinansierande. Detta innebär att intäkter från gallring och avverkning behöver vara tillräckliga för att kunna täcka löpande kostnader i linje med Bolagets affärsstrategi. Antaganden om hur stora intäkter kan genereras per hektar har baserats på tidigare erfarenheter samt på basis av uppgifter från personer verksamma inom den lettiska skogsbranschen. Det kan dock inte uteslutas att dessa uppgifter framöver visar sig felaktiga eller att de påverkas av omvärldsfaktorer utanför Bolagets kontroll.

Finansieringsrisker

Utvecklingen av Bolagets verksamhet är beroende av fortsatt finansiering i syfte att kunna förvärva ytterligare fastigheter och därigenom skapa ett större innehav. Nuvarande verksamhetsplan bygger på antagandet att Bolaget kan erhålla finansiering vid olika tillfällen. Det kan dock inte garanteras att Bolaget kan erhålla ytterligare finansiering på för verksamheten fördelaktiga villkor. Risken finns även att Bolaget inte kan erhålla ytterligare finansiering. Detta kan innebära att verksamhetens omfattning inte blir lika stor som planerat eller att fastighetsinnehavet inte blir tillräckligt stort för att kunna uppfylla målen enligt affärsmodellen och strategin.

Beroende av nyckelpersoner

Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Framförallt gäller detta i den lettiska förvärvs- och förvaltningsorganisationen. Om en eller flera nyckelpersoner lämnar Bolaget skulle det kunna ha negativ inverkan på intäkter och resultat. Det är dock Bolagets bedömning att riskerna är begränsade och att ersättnings- och incitamentsstrukturen bidrar till att bibehålla för verksamheten nödvändig kompetens.

Virkesmarknaden

Bolaget kommer i viss mån att vara beroende av prisutvecklingen på den internationella virkes-marknaden och omsättning och resultat i verksamheten kan på kort sikt påverkas negativt om priserna för virke och skogsprodukter faller.

Korruption

De baltiska staterna har sedan sovjetunionens fall haft en varierande utveckling vad gäller i vilken utsträckning korruptionen fått fäste i ländernas respektive näringsliv och offentlig förvaltning. Bolaget bedömer att korruptionen i Lettland givetvis behöver beaktas, men att det inte bör påverka planeringen. Gjorda erfarenheter och enligt vad Bolaget erfarit fungerar fastighetsmarknaden förhållandevis väl utan omfattande korruption. Bolaget ser därför inte någon anledning till att anpassa verksamheten till eller vidta några särskilda åtgärder på basis av eventuell korruption.

Valutarisk

Bolagets redovisningsvaluta är Euro och tillgångarna är till övervägande del värderade i Euro.Bolagets finansiering sker däremot i svenska kronor. Det innebär att det finns en valutarisk gentemot Euron att ta hänsyn till innan de likvida tillgångarna i SEK har omvandlats till tillgångar i Euro. 

Risker förenade med aktierna

Bolagets B-aktie handlas på Aktietorget sedan 2012. Det går dock inte att förutsäga huruvida marknadens intresse för Bolaget kommer att utvecklas framöver. Det  föreligger även en risk att aktien inte kommer att omsättas dagligen och att avståndet mellan köp- och säljkurs kan komma att vara stort. Aktiens marknadspris kan komma att avvika avsevärt från teckningskursen i nyemissioner. Det finns heller ingen garanti för att aktier i Latvian Forest Company kan säljas till en för innehavaren acceptabel kurs vid varje given tidpunkt.