• English
  • Latviešu
  • Svenska

Offentliggörande av emissionsmemorandum

2017-06-02

Latvian Forest Company AB (publ) har offentliggjort informationsmemorandum och annan information som upprättats i samband med den förestående nyemissionen av B-aktier. Memorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på bolagets hemsida www.latvianforest.se  samt på www.aqurat.se. Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission AB. 

Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och relevant information tillsänt och förvaltarregistrerade aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Närmare instruktioner kring teckning och vilka teckningssedlar som ska användas finns i Memorandumet under rubriken ”Villkor och anvisningar”.

Emissionen omfattar totalt ca 2,44 MEUR (23,4 MSEK) och syftar till att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter. Emissionen, som beslutades av styrelsen 2017-05-29, sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För varje fyra befintliga aktier oavsett aktieslag kan en nya B-aktie tecknas. Emissionskursen är 5,90 kronor per ny B-aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt. Teckningsförbindelser motsvarande ca 40 procent av emissionsbeloppet har erhållits från befintliga aktieägare. 

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är 2017-06-07. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie. Teckning sker mellan 2017-06-09 och 2017-06-26.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan 2017-06-09 och 2017-06-21. Detta innebär att teckningsrätter kan köpas av de som önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste således antingen användas för teckning av aktier senast 2017-06-26 eller säljas senast 2017-06-21 för att inte förfalla. Handel i betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer äga rum på Aktietorget från och med 2017-06-09 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering av emissionen förväntas ske i mitten av juli 2017.

För ytterligare information kontakta
Aleksandrs Tralmaks, VD
+37129203972
info(a)latvianforest.se