• English
  • Latviešu
  • Svenska

Fastighetsinnehav

De samlade fastighetsinnehaven uppgick vid utgången av februari 2016 till 8.225 hektar. 5.874 av dessa var skog, 1.795 jordbruksmark och resterande annan mark. Det totala virkesförrådet uppgick efter förvärv och avverkningar till ca. 659.000 kubikmeter. 
 

Markinnehav (ha)

Uppskattat virkesförråd (m3)

Fördelning marktyper